حق چاپ و نشر

اِی وِبسایت دَ وسِیلِه موسسِه زِبون و فرهنگِ آزرگی/هزارگی حمایت مُوشه.

بَلدِه معلوماتِ کَلوتَر دَ بارِه اَمزی وبسایت دَ اَمزی ایمیل آدرس ایمیل کنید. contact@hazaragilanguage.com

بازنَشر و چاپِ تَمامِ موادهای اَمزی وبسایت بِدونِ ذِکرِ منبع مَجاز نِییَه و مَربوط موشه دَ موسسِه زِبون و فرهنگِ آزرگی/هزارگی.

شریگ کنِید