حقِ چاپ/رابِطه

خِدَماتِ اَمزی وب سایت مَربوط موشه دَ Hazaragi Language & Culture Organization

بَلدِه معلوماتِ کَلوتَر دَ بارِه اَمزی وب سایت دَ اَمزی ایمیل آدرس ایمیل کنید. contact@hazaragilanguage.com

بازنَشر و چاپِ تَمامِ موادهای اَمزی وب سایت بِدونِ ذِکرِ منبع مَجاز نِیَه و مَربوط موشه دَ Hazaragi Language & Culture Organization.