نَقل و افسانه ها

اِی نَقلها و افسانه ها دَ زِبونِ آزرگی اَسته

پی-دی-اف امزی کِتاب ها ره شُمو میتَنِید که از آخرِ امزی صفحه دانلود کنِید.

عقل یا زور

عقل یا زور

دُو بِرار

دُو بِرار

دیو و دیغو

دیو و دیغو

مُغول دختر

مُغول دُختر

شیر و گُرگ و روباه

شیر و گُرگ و روبا

شغالی که دَ خُمِ رنگریز موفته

شغالی که دَ خُمِ رَنگیرز موفته

خاوهای عجِیبِ پادشاه

خاوهای عجیبِ پادشاه

عقل پند دَده تامو مُوشه

عقل پَند دَده تامو مُوشه

نقل بَلدِه پَند و عِبرت

نقل بَلدِه پَند و عِبرت

آدمِ بیخَیر و مار

آدمِ بیخیر و مار

کِتابِ اَولِ آیزوپ

کِتابِ اولِ آیزوپ

کِتابِ دوُمِ آیزوپ

کِتابِ دوُمِ آیزوپ

کِتابِ سِوُمِ آیزوپ

کِتابِ سِوُمِ آیزوپ

هفت قِصِه پَندآمیز

هفت قِصِه پَندآمیز

نقلِ افسانه

نقلِ افسانه

قِصِه دُو دِلرفته

قِصِه دُو دِلرفته

شریگ کنِید

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.