کِتابِ سَواد آموزی آزرگی

Downloads: 

اِی یَگ کِتابِ سَواد آموزی بَلدِه مردُمِ آزره اَسته.