خطِ مَش بَلدِه حفظِ حریم خصوصی

اسبابِ جم-آوری معلومات و تحلِیل-و-تَجزیه دَ وِبسایت مُو.

فورمِه تماس

اگه شُمو یگ سوال یا نظر از طرِیقِ فورمِه تماس رَیی کنِید، معلومات شُمو دَ شُمولِ وسِیلِه تماس که قد ازمُو شریگ کدید دَ ذخیره-گاهِ وِبسایت نِگاه مُوشه تا مُو بِتنی دَ صورتِ لزوم بَلدِه شُمو یگ جواب رَیی کنی. مُو معلومات شُمو ره بِدونِ اِجازِه شُمو قد هیچ کس شریگ نَمُونی.

شُمو هر زمان که بخاهِید مِتَنِید اِجازِه خُو ره لَغو کنِید. بَلدِه ازی کار فقط یگ پیام از طرِیقِ اِیمیل یا فورمه تماس بَلدِه مُو رَیی کنِید.

دایره های حافظه

"دایره های حافظه" فایل های نوِشتاری ریزه استه که دَ وسِیلِه برَوزَری که شُمو یگ وِبسایت ره دَزُو واز مُونِید دَ کمپیوتر شُمو ذخِیره مُوشه. بعضی دایره های حافظه دَ وِبسایت اِی قابلیَت ره ایجاد مُونه تا مُطابِقِ هر گزینِه‌ که شُمو انتخاب کنِید، دَ دُرستی کار کنه.

بعضی صفحه ها اِمکان دَره که شاملِ محتوای جاسازی شده از دِیگه تَهیه کُنِنده ها (مِثلِ یوتیوب) بَشه، که اِمکان دَره اُونا ام دایره های حافظه ره ذخِیره کنه. شُمو میتَنِید که امُو دایره های حافظه ره مُطابِقِ مَیل خُو یا اِداره کنِید و یا از صفحه پاک کنِید- بَلدِه تفصیل توخ کنِید aboutcookies.org. اگه شُمو دایره های حافظه ره قبُول نکنِید، بعضی امزی محتویاتِ جاسازی شُده اِمکان دَره که دَ دَورونِ دِیدون شُمو از وِبسایت بَند شُنه.