پیغام شُمو رَیی شُد

شُمو میتَنید با اِستفاده از آدرسِ رابطه که دَ زیر اَسته، بَلدِه مو پیفام رَیی کنید. شُمو ضَرورت نَدرید که نام یا ایمل آدرس خُو ره دَزمو بِدید، بَجُز که یَگو سوال پُرسان کنید و جواب شی ره بِخایِید.

Target Image