نَقل و افسانه ها دَ زِبونِ هزارگی

اِی نَقلها و افسانه ها دَ زِبونِ هزارَگی اَسته