کِتابِ سَواد آموزی هزارَگی

اِی یَگ کِتابِ سَواد آموزی بَلدِه مردُمِ هزاره اَسته.