ضرب المثلهای هزارَگی

اِی کِتاب شامِلِ 300 ضرب المثل هزارَگی اَسته